Digitalizacija usluga u bankarskom sektoru predstavlja ključni faktor koji oblikuje bankarske trendove u Bugarskoj. Promjene u potrebama klijenata su očite i neprestano se razvijaju u skladu s brzim t